Què és? (serà)

Una cooperativa

  • Constituïda entre molts actors treballant pel procomú, per fer créixer l’ecosistema de l’economia col·laborativa del procomú.
  • Amb voluntat de formar part de la Xarxa de l’Economia Social i Solidària, alineant-se en els seus objectius d’una economia més equitativa i generant intercanvis i col·laboració amb altres agents de la xarxa

Una eina legal-econòmica, fàcil i lleugera

  • Per construir projectes procomuns i generar l’economia que volem per viure.
  • Per treballar de costat des d’entitats i comunitats, i complementar-nos.
  • Per fer pinya en testejar els nous models econòmics i socials, que sorgeixen arreu del món.
  • Per basar-nos en valors ètics i construir col·lectivament recursos que ens fan més lliures.

Una plataforma

  • Per facturar projectes i fer servir ingressos per fer front a les despeses, impostos i nòmines.
  • Per treballar en grups econòmics (unitats de negoci), construir projectes econòmics col·lectius i decidir junts sota quin model distribuir despeses i ingressos entre contribuïdors i entre usuàris.
  • Per intercanviar internament béns i serveis, creant una economia cooperativista.